Beleidsplan Stichting het Scholten Cordes Fonds 2022-2023

De stichting het Scholten-Cordes Fonds is in 1967 opgericht bij testament van mevrouw A.H. Cordes en mede vernoemd naar haar vooroverleden echtgenoot, de heer J. Scholten.

De stichting heeft ten doel:

Het verlenen van toelagen uit het zuiver inkomen van haar vermogen aan jonge mensen met een christelijke, bij voorkeur protestantse, achtergrond van Nederlandse of Surinaamse nationaliteit, die hetzij studeren, hetzij een studie wensen aan te vangen aan een Nederlandse Universiteit of enig andere instelling in Nederland waar onderwijs op Hoger Beroeps Onderwijs niveau wordt gegeven.

Eveneens kunnen toelagen worden verstrekt aan Promovendi/PhD kandidaten met een christelijke, bij voorkeur protestantse, achtergrond van Nederlandse of Surinaamse nationaliteit, die wensen te promoveren.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het jaarlijks verstrekken van toelagen aan:

Studenten, zoals in de doelomschrijving omschreven, die:

  • Een studie volgen of gaan volgen aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling;
  • Een in het curriculum passende stage/onderzoek in het buitenland gaan volgen als onderdeel van een studie aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling.

 Promovendi/PhD kandidaten, zoals in de doelomschrijving omschreven, die:

  • Wensen te promoveren aan een Nederlandse universiteit;
  • Onderzoek in het buitenland verrichten als onderdeel van het onderzoek aan een Nederlandse universiteit;
  • Ter gelegenheid van de promotie aan een Nederlandse universiteit een bijdrage in de drukkosten van het proefschrift wensen.

De toelagen zullen alleen worden verstrekt aan degenen die uit andere hoofde geen of onvoldoende middelen kunnen verwerven om de studie aan te vangen, voort te zetten of te promoveren.

Klik hier voor het Jaarverslag 2021/2022 van het Scholten-Cordes Fonds.

Het financieel beleid van de stichting is er op gericht een jaarlijkse cashflow te realiseren, waarmee de hierboven bedoelde toelagen en de beheer- en administratiekosten betaald kunnen worden, met instandhouding van het vermogen en rekening houdend met de inflatie.
Bekijk de financiële verantwoording 2021/2022.

Het vermogen van de stichting bestaat uit aandelen, obligaties en liquiditeiten. Het beheer van dit vermogen is uitbesteed aan een onafhankelijke vermogensbeheerder.

 

BELONINGSBELEID

Het bestuur is onbezoldigd.

 

Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2023.

 

11/23